منصور آنلاین http://mansooronline.mihanblog.com 2020-04-10T05:49:17+01:00 text/html 2014-08-25T03:33:13+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور امپراتوری روم باستان (ارتش) http://mansooronline.mihanblog.com/post/26 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هر لژیون 60 افسر سنتوریو داشت که دارای شماره&nbsp; نظامی 1 تا 60 بودند. در راس آنان سنتوریوی سنتوریای یکم از یگان یکم قرار داشت. او به عنوان افسر ارشد، دارای لقب (پریموس پیلوس) بود و می توانست به مقام اجتماعی سوارکاران ارتقا یابد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سنتوریوها احتمالا در زمره ی بهترین سربازان تاریخ به شمار می آمدند. آنان همچنین از نظر ظاهر نیز با لژیونر ها متفاوت بودند زیرا گاهی اوقات "زره عضلانی" افسران ارشد یا افسران ستاد را می پوشیدند. علاوه بر آن یک چوب دستی به نشانه داشتن حق فرماندهی در دست داشتند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; font-family:&quot;Entezar <---------&quot;">پایان</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Entezar <---------&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2014-07-27T06:40:18+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور امپراتوری روم باستان (ارتش) http://mansooronline.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Entezar <---------&quot;">سنتوریو چه بود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Entezar <---------&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سنتوریو&nbsp; فرماندهی کوچک ترین واحد تاکتیکی ارتش را که سنتوریا نامیده می شد و به استعداد حدود 80 نفری بود، بر عهده داشت . سنتوریو ها در نبرد، مهم ترین افسران بودند. آنها همیشه در خط مقدم کارزار قرار داشتند و&nbsp; برای اینکه در گرما گرم نبرد سربازانشان آنان را بهتر ببینند، بر کلاه آهنی خود تاجی مورب از پر می گذاشتند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Entezar <---------&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Entezar <---------&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;Entezar <---------&quot;">قسمت اول</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Entezar <---------&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2014-01-10T05:07:47+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور تو آفریدی http://mansooronline.mihanblog.com/post/24 <div><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پرنده ای که توی آسمونه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">میوه ای که رو شاخه ها می خونه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ابری که راه آفتابو می بنده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">غنچه ای که یواش یواش می خنده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ستاره و شهاب و ماه و خورشید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هر چی که می شه توی آسمون دید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این همه رو،خدا! تو آفریدی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شکلشو توی فکر ما کشیدی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Candara&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بابک نیک طلب</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Candara;mso-hansi-font-family:Candara"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">That crazy bird</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">Fruit shoots the ball home</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">Clear the way to my Ftabv<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">A bud that slowly smiles</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">Stars and meteorites and the moon and the sun<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">Everything will be seen in the sky</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">All this, God! You Afridi<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 16px;"> </p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">I think we've Shklshv<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-01-10T04:39:11+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور نخستین اختراعات چه بودند؟ http://mansooronline.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هومو هابیلیس </span></i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">(در زبان لاتین به معنی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: JA">←</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> انسان توانا)</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">که دو میلیون سال پیش زندگی می کرد- از پیشینیان اولیه</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"> </span><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هو مو ساپینس</span></i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> (در زبان لاتین به معنی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">←</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> انسان دانا)امروزی- دریافت که از سنگ های بستر رود خانه ابزارهایی شبیه چکش بسازد. او سپس یاد گرفت وسایل ساده دیگری درست کند که پیچیده تر از نمونه های قبلی بودند و کاربرد های موثرتری داشتند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Mitra_5 \(MRT\)&quot;">پایان</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> نخستین اختراعات چه بودند؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2014-01-09T07:45:27+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور نخستین اختراعات چه بودند؟ http://mansooronline.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نخستین اختراعات انسان کاملا تصادفی به دست می آمد. بعید به نظر می آید که انسان اولیه نیاز های خود را با آگاهی کامل برآورده و زندگی دشوارش را آسان تر کرده باشد. اختراعات اولیه ابزارهایی ابتدایی بودند که انسان به کمک آنها بهتر از دست های خالی خود می توانست چیزی را ببرد،بساید،بکوبد و خردکند،جایی را حفر کند یا شیئی را پتاب کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">قسمت اول</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2013-07-15T08:09:37+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور ماه برکت خدا http://mansooronline.mihanblog.com/post/21 <font size="3"><font color="#33ff33">ماه رمضان</font> بر تمام <font color="#3366ff">مسلمانان</font> جهان<font color="#ff0000"> گرامی</font> باد</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">.</font><img class="rg_i" name="BK10BsoFYvLZXM:" data-sz="f" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBUUEhQUFBUVGBQXFBUUFRUUFRQVFRQVFBUUFxQXHCYeFxkjGRQUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYsLCkBCQoKDgwOGA8PFywcHBwpKSwpKSksLCksKSwsLCkpKSkpKSkpKSwpKSkpKSkpKSwpKSksKSkpKSwpKSwsKSkpKf/AABEIAMkA+wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAACBAEDBQAGBwj/xAA/EAABBAECAwUFBQUGBwAAAAABAAIDEQQSIQUxQQYTIlFhB3GBkaEyQlJisRQVI4LwJDNDcpLBCBYXotHh8f/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACQRAQEBAQACAQQBBQAAAAAAAAABEQISMSEDE0FR0RRhcbHw/9oADAMBAAIRAxEAPwD4wupcuXsOdykKFKLOUrkSwIpS0KVICJddSmlOlHpWLaEBGGog1G1iyd6VBqnSrhGi0Il8lAYp0K8RKe6KAbS+lQWJnulBjRHaW0odCa0IC1YfIvpUFquLUJYgadKCFFK0hBSx5QISrKQkIHlAuRFCsLqUKSoWFy5cutBnBSuXIs5SuCkBYHBEFACMIltdSMKQEQasnagNVjGImsVzWIp2gZGrWxK1kSvZChoYXbCjbCm2wq1sCXRwmIUD211A9T586A6laWNCwFzp3FrG0aaK1t3sBwNh3Lba+nNQ7hfduYXElz2XZaRR6xg/eABbvQvc79Ob+p5+59v5ldf9J39r70yyfq/M/wAsvUPP/U0tv3Ehc6Pfy8/gd7+H6rVfjgijW/Q9Vnywlji3nsNPmQ46Q0n0O1+VK+ueTVGk+Xw8veUJjWkYKH6n/dUiEcwb59QatNpMZ7o1U5q0ZIVRJEm0CJahLEy5iqLURlUOCClc5qrIQVlVkKCjQkLHlCoUlQgZCldShAUhcuUhEHIgoARNCwUQCMBQArGhFO1ICsaxcwJiONZG1EcSajiUxRpuOFC1gMhTEcCuihTkUCS00hWOBXtx07HjphmMl02MufCtvK6INe4g1fTkobhNc4HTuOtOFGx081tNxVVHih5de+lxbXQV6ciSCDfqkuX2ebGYcM6jdEEeW97CvKufzSEmLeQxv4WvPwtmkfN30XpG4lO09DZHoRVj3b38CszCxjJNNID4RUba2sttxN868TR8D5LWtITMNuIIO3I1sB6eqXfjkgHkegIo/Xf+uS324/h3onrRv6+aRzMbnQtxA0j1F0bqwLPP08+baXGS1ttB+nqDR+oVD4VqvwPDvRO+5FizudvK1Q+Ctk8pbGTJGl3xrTlhSksaeUhBzVU5qbe1UuamGUu4IVaQqyEFpVaFWFAQgeIUqKXFyxnKQoCILAkBG1CArAESWiaFa1C0K2MIo9VZG1NxMVUTE7AxLSrIYk9FChgiWhBCktNIiGBPRY6OCBaEOOp2qSKYsZMx4qbhxk5HiqdppGe3FXTQENJa3Uegur+K2G4qMYqXyNjx3H8zuomkC5HOcxjOrpC0tAB8vEDfkuwsYRRNiaDK4DxlvIvdbnuLuQtxJUwYTsvKkmDLhx3PjivbvJLDZXt3AqmtbqvYA1Z5eoOEAKAAHStlp0ezJjzLMBwG9NvyFnYAAC9hsPVLv4a0dCb5klxJ+JK9NLjJKfHTyp15rutzRsCut0d7F/L5paaBb80Cz54U8qdjCmiSUsa2p4VnzxKspGRLGl3NWjLGk5WJ4Uo4KpyYeFS4LH5qpwQEKwhBSy0CuXLkDOpEAhRALBRBWNQAKxoRTqxgTMTVQ0JuELI0xC1PwMSsLVo47ElGGceNaePClcaNauNGp2qQxjwrSx4FVjRLUx4VG1SRMOOnosdHBCn4oFK08hZmMsftTnuijbFDRych3dY48iR45j5Njb4ifctftBxyHBx3T5DtLRs0CtUjujGDq4/TmaCyOxPBppnu4jmN0zTN0wRdMbG5tbv993Mnn7rIC6eQzwPhhihbFp0siDWM2ALqu3HxG7O97WXHZNyYy2nY6okgW1rGFLjpCeBegmgWfkQp5SWPO5ECzciJehyYllZMSrKnYwMiJZs8a3MmNZeQxWlTrGmak5WrTnakJmqkJWe9qpc1NShLPCduapcgKtcFWQgtAKFKhBRwRhCEQWCiaVa0KsK1iKXS5gTkKUjTsK1SOQBaWO1IQBaeMFOmjRxmrWxmLNxWrXxWqNUjRxWJqPLOjWGHSapxrkdg4t56dwT1roq8VqpyOIEPdFI7TrD65UIaa0zXVt0lxsk1y5WKjV+Y3hGXMfHHLUha8NcQ0ljqoHSNjpcRt815D/nccIxO5zMgZuaHPOiNxdpBPhbJK4W2ue41b0BQteP7X+0h0spg4aHMa6o+8Zq7yXk0NiH3Gk1ypzutXS+g+zj2TxYbWz5QEuV9rfxMgPOmjk546v8APl5mN96rJ8FuyPYzJz8hvEOLdN8bFIpkY5hzozyHIhp3JALvI/UhEvmfA/bI6fi4wv2cNidI+Jr7d3oe3V4nDlpJby5i7s1S+rBiSdbNGwm6JUSRLRcxLysR0uMmaJZeZTQXOIAAJJOwAAsknoAN1Z2m7UQYgPeu8VA6QWigbouc4hrAaNWbNHSHUV5XG7Y4vEo3wHZsoMRLXFwt4IAOprXNJo0dOkkAXZAJ85Lmh432ox+P65Gh7Whk2vuHtdq8TN3QSj/Dm007T5GubTdmUxfL+zzpIJMvGcd4v4zfyz4krTqHlbO9b6hwX1fMZuU30O+rvPXuX/v4D6vMmWflh5LVkZLVt5TVk5IXby5ax8hqz5gtTIWbMqwlZ8oSz03MlXpyxQ9VlWuKqKy/ICopEVCB3BEEIRNWarGqxoVTVa1FLpfGnoElGnIStUmhAtPGWXAVp45U6aNfFK18VY2K5a+K5RqsaU2cyGJ8shpkbS53nQ6D1PIepXyvtD2llfiGV5qTOc7YH+7xIHaWRN8g6XWT593vzXpfafmluC1g/wASRod/laHPr5hvyXje3GKWMwPwnChry1Fz3v8Aq8H4rm7rp4j0/sK7NCXJkynixAA2O+XevB8X8rQfi8HovuXD+LRyTSwg1JDo1tOx0yNDmPb5tO4voWke/wCf+xPHDOFtI5vllcfgWsH0Yke1fHv2PtNhyA02WGKKYdCySaVln3HQ7+QJDe69V23nw+GA5rYIG5kpLI5S3cEj+JKQOdNvlRcS1t+JfGcz2oSOl1Bhfv8A3s00/fu/MHxSNbD6NjAA9eu1/wAQPFi/iEcF+GGFtj88pL3H/SI/kt7sj7AIZMRkmbLM2WRodoiLGiIOFta7U1xc6qvkAdt6tSv05ff8f6POsey9kfbc8RxH94SZIHhhLqLnMcNUbnEAAu2c0kAXouhdB32hdt4+HY+okGV9iJnPf8RHUDy6nyFkeH9nWK3gkvGBkSXFj/svjqjIHNlfGA38bg9orzKb7D8Bk4jkni+e37R/sUB3bGwHwy0edfd8zbvIps/Af3eP/wCmfE+Jf2jIeyAPtzGTF5edVeJzGt2JAG7qNACgAAMzgHYfLxOLQwyNoEteZGeKN8UL2TOIdt95jBRoglu24X6Gnk9d15Htr2qZhQ6j4pX22CIbukedh4RvpBqz8OZCacyQvlXzVmCJeM5mnk6QRfNzHzn3d3DKPe9vmvd5ZWV2M7Nvx4jJkf38upzwdyzWQ51n8biG6v8AI0dCTp5TlT6XObf2n9S78fpk5SyMlauU5ZOSV1cuesvJWdOtDIWdMVaJ0lMlHpqUpV6cs9qXKsqx6qKy3ISEKIoCgpBKQhRBZqsCtCpCsail0YjTkJSTCmoisk0YHLSxnLJhctGB6SmjaxnLWxXrCxpFq48ijVIzvaNhmTDYW76JW37ntdGP+5zPmkW8O/efBou63yMO2aergBWj+ZgYR6sIXrZIGyxujeLa9pafOj1B6EcwfMLwUuNk8Pyu8xz/ABHXrjI8GQ0bl7G/evmWDxMJNeHdcn1L43b6dXHzMnuPZ+xHjbTivxialikc4MOzix9bgdacHA+VjzWT7ZeHN71uW2XW8SxwaW/ZhEcXeaXHq8ucXdKBASmJxHh3FMhjZoZsXLea1wuADnUebiOe3Mtv1Kf4L2ZbLj5XDSf4mNmsnZqO74XaG6763Hq+Lm+aBvyye3ON+0dqO7duJJ8NhH5SyAEfIlfowTL4F2tj0dqsZ55SS4b/AKtj/VhX0Htb2ie937vw3XlTNqR43GJCdnyvI5Oo00c7cD5WMZ4vE4W7jfGMokn93xztfJWwmdDGIImAjnbWOP5WvdyLhf1LiHaCLH1d6Y4oo2gAk0b8Ia1sYG4IJA039mvQJ8N4czh+GyHGYKZt4r8TiLdI8tBNuIG/Sx0Cy5WjKldNK4aGd6MZjrDW6HmJ8xaaJe5zXi+YaWAUS69g+yufx7JyQ52LiiIEMc2bIozva1/hdHjN328Vant57jelZgdl44ZTPI5+RkkUZ5qLgPwxsHhibudm+fNbLc4OLhQBYaNEOHXa6FbtO1DklsiZPIn10WyZFk5T03kzLKyZVbmJUnkvWTkuT2TIsrIerSJUnkOWdM5NzvSEpVYnSspSzyr5Sl3pwntUUBRuVZQXgShU2opA7giCEKQs1G0qxpVQRtRJTDCmInJVhVrCijY0YXrQgesmJ6diekoRs48i04JVhQSrQglU7FI38eZNzY8czCyVjXsPNrhY948j6jdY0EyfgyFKxSUnJ7O8d0jZGS5EbmkOaQ9r9JabBBe0u2I81o9qOy753sycWXucuMUJOTZG/hfQ269CKNEVVNQ5KcjyVLwk9KedfKe2cXEnywTZcbY3xlkUc8RaLdqL2EljjRB1EEAL612P7NswIS0HXK86p5Tu6R/vO+kWaHqSdyVhduh3mDI0Al4p8ekFx1RnX05Cg4X+ZbPDePMnYx7CfGwPGxqjzF8iQdiOmyTx+T27HoXZKyoJO7thaSA97o3BuoU97n1+VzS5w3qwAb5gCcpVSZSbxLpqSbn68/ekZ8hUyZVpKbITyEtFkTLLyJUc86zp5lSQlqvIlWZPIr8iVITSKsidpeV6SlcrpnpOV6pCVVIVQ5WPKpcUxuYFxVZROKAoLRC5QuQOhEhUhZhI2lAEVolq0OVrCqAUbSsl1Dkbk3HIs9rldG9ZNqxSJ+CVY0cibimSWG1uQTpqPJJNA1VEna9+QF7dCsRmTQ/r3AK5uQ4G9t9iLNmrIrbnzU7Dyt+HMIAB3ceg/WzW243oe7onYcs8jXwN/wCwXm2Z3iBo8iCCPEN7BrqOdkenqrMfjzK8UkY32AdvyGxHO7sfBJYd6HI0u8TiRpa4Eg/dI8X0vdee7JylkYgc0ktGthGkF8brBYSSD4HuB25WxHNxAP8AAbDDzsU6UfgY070aok1sa62AyWm2lpAlaC9p6a7Jew/lcHEH/KD0S3k8vxj1LMkhoBNkAWfM1uUpNmhxbtseWoeF22x99WQDX0WVh8dbI2/sOBpzHbFrhzHkfh6KHTNA0tJNlu12GgEH+UbI4XTuXMGeNuwsawNgWnYurzF3fkCPKolyFm8Tyf4Tx5tcB73DSB8yFEmQmkLb8Lpp0hNMhlnScsqpIS10sqTlkUyzJSSVPIShlelHuVkjlQ8pgnyFzlW4qXFVkrKyIKAoiUJWUiEOpSopA7lNrrXWsybRAoVIWLRgqxhVQKIORJYvaVaxyXa5G1yKdhxkqZjlWe1ytZIhhGm2SxSva8kfa333Arn6fL5LNZKr2TJbB1qiQHY7+/8AVEZK5FwJ2+0f/vRZrZ1aJ75/VLYaVqRSBu+5P4ibPzP6BVT5AOgjq69xX+G/n5dN/VIR5OkAE7+nLp9N/quMgvw0DvvQNEih7+Z2S4aU9I0OpzDofVXWxA+49vJwHzHQhA3PkGxjbf5XgA+tOF/qlxPQ3PX3BDLJYr5EbEHzC3i3kt757iC8CgbDWusWORJI3I8tgD57VL8s9Qfof03SkeRt69ff1QOnTTktq92RfJLyTJeWXex8f0tVvkTSFopJUtJIufIqXOTB7S56qcVzigcVlJEOQalOpCSspIglRalCgdyi1KhYXLgmIsF7m6mixZFDnsLP0RfuyXfw1XXauV1fwQ0SykK88OkDtJab32JHQ0eqHIxXsrW0tvlfpsVtDFYRAoLRWiWjBRtcqtSIFEli60YcqAUQcsS8mmyK1kqTDkYesnYdbMrBMkA9H3y2Me7y+f8A5RCVICVT3pQxtNySWodkD1HwSveqDMtjaYbJ9VXJKenx9VT3iEyI420bpPNC56rL0BKw4JzlXqUFyG1lJynUgc5daElY8jiUKklRaB3KFxULC5da5daDNPh0jQyjpFkgnWWuAOnmAfs7H6opMuNu1O97JHEEG6+9zoi/dyWWoCGDrTj4kyzbX7lxDg92uiQQ2735BDJmxu+0x3X7xNWNgLOwvp+vIZy4rYx2eeItIZG4H7pLrrfrvvsP65pQFQpCIVKkOUFR/X6olGCjaUAUolqwFTrQKQsXFmpTrQBSiXB6lIcqwuWLg9a7Wgco/wDaw4LWuLkAUlAcQXoS5cUJ/r5rHkda5cUKwuJULlCBkLlKhYXLlBUrChdahQ5AX//Z" style="width: 224px; height: 179px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><a href="http://www.google.com/webhp?source=search_app#"></a> </div> text/html 2013-07-07T11:28:35+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور با ادب! http://mansooronline.mihanblog.com/post/20 <font size="3"> مادر رو به پسرش کرد و گفت : مگر نگفتم با بچه های با ادب بازی کن و از پچه های بی ادب دوری کن ؟</font><div><font size="3">پسر جواب داد: من می خواهم با بچه های با ادب بازی کنم ، ولی آن ها از من دوری می کنند!</font></div> text/html 2013-06-18T03:40:06+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور سیاسی http://mansooronline.mihanblog.com/post/19 <FONT size=6 face="times new roman,times,serif">آقای روحانی رئیس جمهور شد. شما با این مسئله موافقید یا مخالف؟</FONT> text/html 2013-06-08T14:41:14+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور ایران http://mansooronline.mihanblog.com/post/18 <P><FONT size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">تیم ایران با برد 1- 0بر مقابل قطر برای رفتن به جام جهانی امیدوار شد.</FONT></P> <P><FONT size=5><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">اما نظر من این هست که اگه ما به جام جهانی نمی رفتیم بهتر نبود؟ <FONT size=4>جواب بدید!</FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT size=5 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">البته من تا آخرین نفس با تیم ملی مون هستم ولی با مخالفت من با جام جهانی در این جام سنگ تموم بذارند اما بعد از 4 امتیازی که باید از مرحله گروهی بگیرند</FONT>.&nbsp;</FONT></P> text/html 2013-06-08T14:36:27+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور پیام انگلیسی http://mansooronline.mihanblog.com/post/17 <P><FONT size=7><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'ShelleyAndante BT'; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face="times new roman,times,serif">.</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'ShelleyAndante BT'; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face="times new roman,times,serif">Don,t cry because it is over,smile because it happened</FONT></SPAN></FONT></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'ShelleyAndante BT'; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'ShelleyAndante BT'; mso-hansi-font-family: 'ShelleyAndante BT'" lang=FA><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=5>وقتی اتفاقی می افته گریه نکن. زیرا دیگه تموم شده و اون اتفاق افتاده ...پس بخند...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P></FONT></SPAN> text/html 2012-12-22T12:54:38+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور همه تازه اش را دوست دارند!! http://mansooronline.mihanblog.com/post/16 <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جانور </font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"></span>&nbsp;</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"></span><span style="line-height: 115%;" dir="ltr"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">معلم از یک دانش آموز شکمو <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>پرسید: دوست داری کدام جانور را از نزدیک ببینی؟<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">- اجازه آقا..... مرغ سوخاری!.</span><span style="line-height: 115%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p></o:p></span></font> text/html 2012-12-22T12:46:25+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور آیا می دانید های عجیب http://mansooronline.mihanblog.com/post/15 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'EntezareZohoor C'; FONT-SIZE: 24pt" lang=FA>آیا می دانید طول تار های عصبی ما حدود 75 کیلومتر است؟؟!!</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'wm_Piramooz Text B2'; FONT-SIZE: 24pt; mso-bidi-font-family: 'EntezareZohoor C'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-12-15T16:30:16+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور مسابقات غرب آسیا http://mansooronline.mihanblog.com/post/14 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Mj_East Extra Bold','serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: wm_Tahriri; mso-hansi-font-family: wm_Tahriri" lang=FA><FONT color=#009900>ایران در </FONT><FONT color=#000000><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Mj_East Extra Bold','serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: wm_Tahriri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: wm_Tahriri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>غرب آسیا </SPAN></FONT><FONT color=#ff0000>حذف شد</FONT>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: wm_Tahriri; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-family: 'Mj_East Extra Bold'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-12-08T15:28:42+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور سورنا http://mansooronline.mihanblog.com/post/13 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Mitra_5 (MRT)'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://98mihan.com/">سردار&nbsp;ایرانی ، سورنا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: '2 Mitra_5 (MRT)'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=Calibri>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with سورنا" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7/"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>سورنا</SPAN></B></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>با “ارد ” معاصر بود و از نظر شهرت و ثروت پس از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with شاه" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b4%d8%a7%d9%87/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>شاه</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>رتبه اول را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>داشت .او تنها کسی بود که اجازه داشت در موقع تاجگذاری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with شاه" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b4%d8%a7%d9%87/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>شاه</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>کمربند شاهی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>را به کمر ببندد.سورنا در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with خانواده" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>خانواده</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>ای اشرافی متولد شد.او قدی بلند و چهره ای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with زیبا" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>زیبا</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>داشت.و خردمند و شجاع بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>.</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>پلوتارک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with تاریخ" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>تاریخ</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>نویس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with یونانی" href="http://tarikhema.ir/words/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>یونانی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>در باره او مینویسد هنگام سفر هزار شتر وسایل سفر او را حمل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>میکردند.هزار سواره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with نظام" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>نظام</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>زره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>پوش و همچنین هزار سواره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with نظام" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>نظام</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>عادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>او را همراهی میکردند.او بیش از ده هزار سواره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with نظام" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>نظام</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>خدمه داشته است؛سورنا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with شهر" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b4%d9%87%d8%b1/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>شهر</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>سلوکیه را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>تصرف کرد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with ارتش" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>ارتش</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with روم" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b1%d9%88%d9%85/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>روم</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>را در سال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۵۲</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>قبل از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with میلاد" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>میلاد</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>شکست داد که فرماندهی آنرا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>سیاستمدار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with رومی" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>رومی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>کراسوس به عهده داشت .(همانکه که جنبش</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>استارتاکوس را در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with روم" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b1%d9%88%d9%85/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>روم</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>سرکوب کرده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>بود)کراسوس و پسرش در این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with جنگ" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%ac%d9%86%da%af/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>جنگ</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>کشته میشوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>و سپاهیان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with رومی" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>رومی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>اسارت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with اشکانیان" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>اشکانیان</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>در می آیند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=Calibri>.<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>پلوتارک در باره این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with جنگ" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%ac%d9%86%da%af/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>جنگ</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>مینویسد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>سورنا سر و دست کراسوس را میفرستد برای “ارد” که برای بستن پیمان صلحی در ارمنستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>به سرمیبرد اما در سلوکیه این شایعه را منتشر میکند که کراسوس زنده است و به زودی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with شهر" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b4%d9%87%d8%b1/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>شهر</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>آورده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>میشود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=Calibri>.<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>او به این شیوه به سلوکیه وارد میشود و آنجا را تصرف میکند.محبوبیت سورنا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>که ۳۰ سال از عمرش نگذشته بود بین سپاهیانش بعد از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with پیروزی" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>پیروزی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>بر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with ارتش" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>ارتش</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>روم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>باعث وحشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with شاه" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b4%d8%a7%d9%87/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>شاه</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>گردید و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>مدتی بعد از این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with پیروزی" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>پیروزی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>او به دستور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with شاه" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%b4%d8%a7%d9%87/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>شاه</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>به قتل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>رسید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=Calibri>.<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>مورخان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with ایرانی" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>ایرانی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with یونانی" href="http://tarikhema.ir/words/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>یونانی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>راجع به <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>سورنا اتفاق نظر دارند تقریبا در تمام کتب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with تاریخی" href="http://tarikhema.ir/words/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>تاریخی</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دلاوریها و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><A title="Posts tagged with مرگ" href="http://tarikhema.ir/words/%d9%85%d8%b1%da%af/"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA>مرگ</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>ناجوانمردانه او اینطور آمده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=Calibri>:<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>که این سورنا بوده که ارد را به تخت نشاند و شهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>سلوکیه را تصرف کرده و اولین کسی بوده که بر دیوار شهر مذکور بر آمده و بادست خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>اشخاصی را که مقاومت میکردند به زیر افکنده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=Calibri> .<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>وی در این هنگام بیش از ۳۰ سال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>نداشت و <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به حزم و احتیاط و خردمندی شهره بودو بر اساس این صفات کراسوس سردار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>رومی را مغلوب کرد که نخست جسارت و تکبر کراسوس و یائسی که بر اثر بدبختیها به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>سورنا دست داده بود به آسانی وی را در دامهایی افکند که سورنا برایش گسترده بود با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'; mso-themecolor: text1" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; COLOR: black; mso-themecolor: text1" lang=FA>این حال ارد به جای اینکه سورنا را پاداشی نیک دهد براو رشک برد و نابودش کرد .<SPAN style="mso-no-proof: yes"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> text/html 2012-09-22T06:41:44+01:00 mansooronline.mihanblog.com منصور مدرسه http://mansooronline.mihanblog.com/post/11 <FONT size=3>باز هم اول مهر آمد و همگی بچه ها باید به مدرسه بروند.</FONT>